Jó gyakorlataink


Inkluzív nevelés - Differenciált egyéni képességfejlesztés

Iskolánk az inkluzív nevelési szemlélet és ezt tükröződő tanulási-tanítási eljárások modellértékű intézménye. Évente több iskolából látogatnak el tanárok-hallgatók, hogy megismerkedjenek innovatív módszereinkkel.

Az oktatás megszervezésének az a módja, amely lehetővé teszi, hogy a tanár, a tanító a gyermekek közötti egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tanulmányi anyag feldolgozásának szintjét illetve módszerét. Tágabb értelemben az egyéni és csoportkülönbségek figyelembevételét jelenti. A differenciált tanulásszervezés egy nyitott iskola - így az inkluzív nevelés alapvető eleme kell, hogy legyen. Jó gyakorlatunkkal elértük, hogy hatékony tanulói megismerés után képesek legyünk az egyéni szükségletek kezelésére – a differenciált óraszervezésre, inkluzív nevelésre.

Pedagógiai tevékenységünk minden eleme a sokoldalú személyiségfejlesztést szolgálja. Ennek fontos összetevői: az alapvető készségek biztos kialakítása, a képességek fejlesztése. Kiemelt területei: a test és lélek harmonikus fejlesztése, a szocializáció folyamatainak elősegítése, az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megfelelő kialakítása. Programunk differenciált tanulásszervezésre épített egyéni képességfejlesztő program, mely igazodik az egyéni különbségekhez, megvalósítva a teljes inklúziót.


Tantárgyorientált idegennyelv-oktatás /német-angol/

Jó gyakorlatunk minden tanuló számára egyformán lehetővé teszi azidegen nyelv (angol, német) tanulását első osztálytól, melynek alapelve a kommunikatív nyelvoktatás. A hatékony nyelvtanítás kulcsa a gyerekek mozgásszeretetében és kíváncsiságában gyökerezik. Emiatt a motivációt elsődlegesen feladatok, játékok, dalok segítségével valósítjuk meg.

Nyelvoktatásunk arra a fejlődéslélektani tényre épít, hogy a kisgyermekek természetes nyelvelsajátítás során, utánzással, könnyedén sajátítanak el idegen nyelveket. E fogékonyságra, nyelvi érzékenységre építünk.

Nyelvtanításunk érdekessége a digitális tábla használatával interaktív mesék közvetítése tanár-diák interakcióval.

A folyamatos sikerélmény és a tanulók reális önértékelése hozzásegít a nyelvtanulás iránti motivációs bázis stabil fenntartásához.


Kéttanáros óramodell

A kéttanítós modell alkalmazásának célja, hogy a tanítás, tanulás folyamatában megvalósuljon az inkluzív nevelés, a teljes integráció. Mindazon kompetenciák fejlesztése megtörténjen, ami lehetővé teszi mindenki számára a teljes szocializációt.

Feladatai: Mindazon pedagógiai módszerek és eljárások alkalmazása, amelyek elsajátításával a tanítóban, tanárban és a gyógypedagógusban is kifejlődnek a tanítói-, tanári kompetenciák. Képesek legyenek a hatékony tanulói megismerés, a differenciált tanulásszervezés, a professzionális tanári kommunikáció, formatív értékelés alkalmazására, a tanulás tanítására.

Feladat még annak elsajátítása, hogy a gyógypedagógusnak milyen szerepe van a gyerek fejlesztésében (pl. tehetséggondozás, felzárkóztatás), illetve a tanítónak az integrált gyermek fejlesztésében – kölcsönös interakció a két pedagógus között.


Tanórákba épített pihenés relaxálással

A tanórák szerves része a pihentető „relaxálás”, melyet a tanító-tanár a tanórába akkor épít be, amikor a gyermekeken a fáradtság jelei mutatkoznak. A relaxálás pedagógiai célokat szolgáló pszichológiailag megalapozott pedagógiai eljárásokkal végzett „lazítás”.

Leggyakoribb formája: halk, megnyugtató zenével aláfestett mesét (legtöbbször a tanító által írt, tan-anyaghoz kapcsolódó szöveggel) szabad elhelyezkedésben – szőnyegen, párnán ülve fekve v. helyükön padban – hallgatnak a gyerekek. p>Önfejlesztő módszer, mellyel a személyiség harmonizálására, az egész szervezetre, a szomatikus állapot karbantartására hathatunk. Célunk a relaxáció tanítása – az ellazítás képességének elsajátítása, félelem, feszültség, szorongás feloldásának megtanítása. A tanulók az „aktív élmények” során belső harmóniát élnek át: „átadom magam”, „jó kezekben vagyok”, biztonságérzés, életkedv érzés, „gyógyító szeretet” élményét kapják és mindezt tanóra keretei között. Ezáltal egész személyiségük, szocializációjuk pozitív irányba fejlődik. Előny, hogy viszonylag rövid idő alatt is megéreztethetjük az ellazulást, hozzásegítjük a tanulókat a testi-lelki feszültség oldásához, testi-lelki-szellemi harmónia megtapasztalásához. Az egész tevékenység a résztvevők egymásra gyakorolt hatása – az átélt élmények megosztása, szoros szállá szövése – erősíti a csoportkohéziót. A passzív koncentráció, ráhagyatkozás, elősegíti a tanulási folyamatot a tétlen élmények befogadása terén. A jól megválasztott zenének harmonizáló, „pozitív” hatása van. 3-4 perc alatt a gyermek testileg, szellemileg felfrissül és a tananyag elsajátítását újult erővel folytatja.

A „relaxálás” leginkább a szociális kompetenciát erősítő jó gyakorlat, hiszen az érzelmekre hat, az érzelmi intelligenciát erősíti.


Tehetséggondozás gyakorlata a tanulás-tanítás folyamatában

Elveink: Mindenki tehetséges valamiben. Nem siettetünk és nem korlátozunk, nem „fogunk vissza” senkit. A”Gardneri intelligencia elmélet” alapjaira építünk.

Mérésen alapuló tehetségazonosítást végzünk. Az általános és speciális képesség területek folyamatos fejlesztésén túl a tananyagot mélységében, tartalmában, tempójában gazdagítjuk, dúsítjuk.

Differenciált óraszervezéssel biztosítjuk azokat a kereteket, melyek lehetővé teszik az egyéni tempóban való haladást.

A differenciálást kidolgozott óramodellek segítik, amelyek lehetővé teszik az adott gyermekekkel való individuális munkát, így a fejlesztés akkor és ott történik, amikor a szenzitív korszakban a speciális képességterület fejlesztésre szorul. Tehetséggondozást segítő programunk alkalmazásával megnyílik a lehetőség a kognitív képesség-fejlesztésre, az egyéni tanulási utak meghatározására.

Képen: a 2013-as Zrínyi Kupa - Matematika verseny győztes csapata - Keserű Márk, Palcsi Kiara, Kálmán Inez (Felkészítő tanár: Arany Istvánné és Schierer Mária)